Wat is het Nationaal Plan Energiesysteem en welke invloed heeft dit op duurzame energie in Nederland?

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft onlangs het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) onthuld. Dat plan biedt een langetermijnvisie op het energiesysteem en legt de basis voor een volledig duurzaam en geïntegreerd energiesysteem. Deze aankondiging heeft aanzienlijke implicaties voor de toekomst van duurzame energie in Nederland.

Volgens minister Jetten biedt het NPE belanghebbenden een handelingsperspectief. Daarmee kunnen zij gericht aan de slag gaan met de uitvoering en realisatie van het veranderende energiesysteem. Het plan geeft duidelijkheid over wat er van verschillende partijen wordt verwacht om de energie duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar te houden.

Een belangrijk onderdeel dat aan de definitieve versie is toegevoegd, betreft de maatschappelijke kant van het energiesysteem. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft bovendien een reflectie gegeven op het concept-NPE. Het benadrukt de noodzaak van een afwegingskader voor de verschillende publieke belangen die het NPE hanteert.

Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

In aanvulling op het NPE stelt het kabinet het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) begin volgend jaar definitief vast. Het PEH borgt de benodigde ruimte voor de energiehoofdstructuur op het land, waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Daarnaast maken provincies en gemeenten de ruimtelijke keuzes voor het regionale energiesysteem.

35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030

Het PBL benadrukt dat de doelen voor hernieuwbare- elektriciteitsproductie op land, zoals vastgesteld in de Regionale Energiestrategieën (RES), haalbaar zijn. Hierbij mikt men op ten minste 35 terawattuur in 2030.

Het NPE hanteert verschillende scenario’s, waarbij de hoeveelheid zonnepanelen voor zon op dak varieert van 18 tot 59 gigawattpiek en voor zon op veld en water van 34 tot 66 gigawattpiek. Het opgestelde vermogen voor batterijen varieert van 29 tot 54 gigawatt.

Het plan biedt duidelijkheid over het gewenste eindbeeld van het integrale energiesysteem. Ook geeft het richting aan de stappen die Nederland de komende jaren moet zetten. Hiermee verschaft het NPE ook helderheid aan netbeheerders en andere belanghebbenden over de toekomst van het energiesysteem.

Netbeheer Nederland verwelkomt het NPE, omdat het structurerende keuzes bevat die duidelijkheid bieden op zowel korte als lange termijn. Het plan geeft inzicht in hoe Nederland de afgesproken energiedoelstellingen gaat realiseren en welke investeringen de komende tijd nodig zijn.

Nationaal Plan Energiesysteem wordt elke vijf jaar herzien

Het NPE wordt vijfjaarlijks herzien en tussentijds hooguit een keer worden bijgewerkt. Om voldoende signalen uit de samenleving te ontvangen, gaat het kabinet jaarlijks in gesprek met alle partners in de energietransitie. De volgende stap is het vertalen van het plan naar aanvullend beleid. Dit is een taak voor het nieuwe kabinet.

Ook interesse in het verduurzamen van jouw woning of pand door bijvoorbeeld zonnepanelenlaadpalen of een warmtepomp? Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Plan een gratis adviesgesprek in
Gratis adviesgesprek
Ervaring van onze klanten
Lees enkele ervaringen

Laat direct een bericht achter

Neem gerust contact met ons op en we beantwoorden al je vragen!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.