Direct contact? Bel ons of stuur een mail naar info@peetersduurzaam.nl

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Peeters Duurzaam B.V.

 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven.

 

Peeters Duurzaam:

Peeters Duurzaam B.V. gevestigd in Nederweert en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 73257486.

Zonnepanelen:

Een geïnstalleerd zonne-energiesysteem bestaande uit meerdere fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen en toebehoren (bijvoorbeeld omvormers, bekabeling, bevestigingssysteem).

Laadpaal

De voorziening waarmee de batterij van een elektrisch voertuig kan worden opgeladen

Koper:

De partij, consument of klein zakelijk, die de opdracht verstrekt aan Peeters Duurzaam tot het geven van offerte, het leveren en installeren van Offerte en toebehoren.

Installateur:

De partij die de opdracht aanneemt van Peeters Duurzaam tot het installeren van Offerte en toebehoren.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst tussen Peeters Duurzaam, Koper en Installateur, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Installatie:

Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van Offerte op de door de Koper aangegeven locatie.

Goederen:

Alle materialen die door Peeters Duurzaam of een door haar ingeschakelde derde ter uitvoering van de Overeenkomst aan Koper (zullen) worden (af)geleverd en geïnstalleerd.

Offerte:

De persoonlijk offerte die door of namens Peeters Duurzaam wordt gegeven aan Koper voor de installatie van zonnepanelen en/of een laadpaal en toebehoren op een onroerende zaak waarvan hij eigenaar is of ten aanzien waarvan hij toestemming heeft voor de Installatie van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende(n).

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van Peeters Duurzaam, gesloten vanaf 1 oktober 2013 met betrekking tot de verkoop van Offerte, en indien overeengekomen, de Installatie daarvan en alle aanvragen, adviezen en aanbiedingen daartoe aan Koper.

2.2   Door aanvaarding van de door Peeters Duurzaam aangeboden Offerte, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3   Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Peeters Duurzaam schriftelijk zijn aanvaard.

3 Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   Een Offerte is 2 weken geldig vanaf de datum van verzending (via e-mail) aan Koper, tenzij in het Offerte een andere termijn staat vermeld. Tot aan het moment dat een Offerte door de Koper via internet is geaccepteerd en verzonden aan Peeters Duurzaam, heeft Peeters Duurzaam het recht het Offerte in te trekken of te wijzigen.

3.2   De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper schriftelijk de offerte aanvaard. Dit kan automatisch via de offertewebsite, per email, Whatsapp of een andere digitale vorm.

3.3   Tot 7 werkdagen na ontvangst door Peeters Duurzaam van de door Koper aanvaarde Offerte heeft Koper de tijd om kosteloos van de Overeenkomst af te zien.

3.4   Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Peeters Duurzaam, zijn voor risico van de Koper.

3.5   Door Peeters Duurzaam wordt een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in de Offerte en het informatiemateriaal is omschreven.

3.6   Informatie, afbeeldingen, mondelinge of via e-mail verstrekte mededelingen en opgaven etc. met betrekking tot de (aanbiedingen van) Offerte en de kenmerken daarvan worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Peeters Duurzaam garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Goederen volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.7   Peeters Duurzaam streeft ernaar de Goederen te leveren en/of te installeren die met de Koper zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Goederen, is Peeters Duurzaam echter te allen tijde gerechtigd om andere, ter beoordeling van Peeters Duurzaam ten minste technisch gelijkwaardige, versies van de Goederen te leveren en/of te installeren. Afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde en/of geïnstalleerde Goederen ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, zijn geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.8   De tussen Peeters Duurzaam en Koper overeengekomen prijzen voor de koop en Installatie van de Goederen gelden tot maximaal 2 maanden na aanvaarding door Koper, ongeacht de reden voor de vertraging. Peeters Duurzaam behoudt zich echter het recht voor om de al overeengekomen prijzen te wijzigen indien er sprake is van omstandigheden die niet in haar invloedssfeer liggen, zoals verhogingen door de overheid van belastingen en (import)heffingen. In zo’n geval zal Peeters Duurzaam contact opnemen met Koper en heeft Koper het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4 Levering, risico en eigendom

4.1   Peeters Duurzaam streeft ernaar de Goederen binnen 25 werkdagen na aanvaarding van de offerte te leveren en installeren, tenzij anders is aangegeven in de Overeenkomst.

4.2   Voor de Installatie zal Peeters Duurzaam of een door haar ingeschakelde derde telefonisch een afspraak maken met Koper.

4.3   Koper kan tot 10 werkdagen voor de afgesproken levering- en installatiedatum kosteloos deze datum verzetten naar een andere datum, mits deze nieuwe datum ligt binnen 2 maanden na aanvaarding van de offerte. Indien Koper binnen 10 werkdagen voor de afgesproken installatiedatum de afspraak wenst te verzetten, zal Koper daarvoor (maximaal) €250,- verschuldigd zijn.

4.4   Wanneer Koper de Overeenkomst, en daarmee dus de levering en Installatie van de Offerte, wenst te annuleren na de periode van 7 werkdagen na aanvaarding van de offerte, als omschreven in artikel 3.3, zal Koper daarvoor (maximaal) €250,- verschuldigd zijn.

4.5   Behoudens opzet of grove schuld door Peeters Duurzaam kan de Koper bij een overschrijding van de leverings- en/of installatietijd tot 30 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding (zoals maar niet beperkt tot gemiste opbrengsten van de panelen en/of subsidie) en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de leverings- en/of installatietijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de Koper Peeters Duurzaam schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Koper Peeters Duurzaam een redelijke termijn tot levering en Installatie te bieden.

4.6   De leverings- en installatietermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat vertraging in de levering en Installatie optreedt doordat levering bij de Koper niet kan plaatsvinden door omstandigheden die aan de Koper toegerekend dienen te worden, daaronder begrepen het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak. Peeters Duurzaam zal de Koper (maximaal) €250,- in rekening brengen wanneer levering en Installatie door zijn toedoen niet kan plaatsvinden op het afgesproken moment.

4.7   Het risico voor de door Peeters Duurzaam te leveren Goederen is voor de Koper vanaf het moment dat die Goederen zijn geleverd en geïnstalleerd.

4.8   Alle door Peeters Duurzaam geleverde zaken blijven eigendom van Peeters Duurzaam tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Peeters Duurzaam in verband met de Overeenkomst van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De Koper zal in dat geval zorgen dat voor derden (waaronder begrepen potentiële Kopers van de onroerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders) duidelijk is dat de eigendom van de Goederen bij Peeters Duurzaam berust. Peeters Duurzaam kan de Goederen onder de in de artikelen 9.5 en 10.3 vermelde omstandigheden op kosten van Koper verwijderen.

5 Installatie: werkzaamheden, verantwoordelijkheden Koper

5.1   Peeters Duurzaam behoudt zich het recht voor de installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde.

5.2   De Goederen worden door Peeters Duurzaam (of een door Peeters Duurzaam hiertoe ingeschakelde derde) bij de Koper geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in het Offerte. Peeters Duurzaam (of een door Peeters Duurzaam hiertoe ingeschakelde derde) is gerechtigd om voorafgaand aan de Installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden te inspecteren.

5.3   Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert Peeters Duurzaam (of de door Peeters Duurzaam daartoe ingeschakelde derde) standaard de volgende werkzaamheden uit:

I.  Plaatsen benodigde steigers, veiligheidsmaatregelen e.d.;

II. Verticaal transport van alle materialen naar het dak (zonnepanelen);

III. Monteren draagconstructies (bevestigingssysteem) voor zonnepanelen;

IV. Monteren zonnepanelen;

V. Aanbrengen dakdoorvoer (zonnepanelen);

VI. Monteren omvormer in de onroerende zaak; in sommige gevallen kan het technisch noodzakelijk zijn, om de omvormer op een zichtbare plaats te monteren; aangezien de omvormer in werking (overdag als het licht is) een zacht zoemend geluid maakt en dit mogelijk hoorbaar is in de onroerende zaak gebeurt dit in overleg met de Koper (zonnepanelen);

VII. Aansluiten van de zonnepanelen op de omvormer;

VIII. Zo nodig aanbrengen van een extra elektrische groep in de meterkast;

IX. Aansluiten omvormer of laadpaal op de laagspanningsinstallatie via de meest eenvoudige weg; dit kan betekenen dat de betreffende kabel dan door het trappenhuis of aan de buitenzijde van de onroerende zaak wordt gevoerd en afgewerkt met een kabelgoot; als de Koper een ander tracé wil, geldt dat als meerwerk in de zin van artikel 5.4;

X. Beproeven van de volledige werking van de Goederen samen met de Koper;

XI. Afvoeren van het afval.

5.4   Alle overige door de Koper gewenste of op grond van de situatie ter plaatse noodzakelijke wijzigingen en toevoegingen aan de Goederen en de Installatie die geen onderdeel uitmaken van het Offerte, gelden als meerwerk. De Koper dient meerwerk apart met Peeters Duurzaam of de door Peeters Duurzaam ingeschakelde derde overeen te komen en te betalen.

5.5   Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de Koper of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover Peeters Duurzaam geacht moeten worden voor het risico van de Koper te zijn, komt voor rekening van de Koper.

5.6   De Koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:

I. het personeel van Peeters Duurzaam of de door Peeters Duurzaam ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Peeters Duurzaam dan wel de derde dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Peeters Duurzaam of de derde dit laatste tijdig aan de Koper heeft medegedeeld;

II. de plaats (of plaatsen) van Installatie (voor de laadpaal of zonnepanelen met omvormer, het kabeltracé en indien nodig de meterkast) bereikbaar is;

III. de aangewezen plaats van Installatie geschikt is voor opslag en montage inclusief het kunnen plaatsen

en gebruiken van een rolsteiger;

IV. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat

aansluitpunten alsmede elektrische stroom, ter beschikking van Peeters Duurzaam dan wel de door Peeters Duurzaam ingeschakelde derde gesteld worden en dat alle veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de Installatie van de Goederen.;

V. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel

aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden;

VI. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Goederen worden geplaatst;

VII. voor zover van toepassing, Peeters Duurzaam tijdig kan beschikken over de voor de Installatie benodigde toestemmingen, goedkeuringen en vergunningen, evenals over de door Koper in het kader van de uitvoering van de Installatie te verschaffen gegevens.

5.7   De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de in lid 5.3 of Offerte beschreven installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Peeters Duurzaam, en/of de door haar ingeschakelde derde, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper Peeters Duurzaam hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.8   Tenzij anders overeengekomen, zal de Koper zich op eigen initiatief vóór aanvaarding van het Offerte hebben vergewist van de deugdelijkheid van de voor de Installatie van de Goederen benodigde (dak)constructie van de onroerende zaak en draagkracht daarvan en is de Koper aansprakelijk jegens Peeters Duurzaam en de door Peeters Duurzaam ingeschakelde derde voor alle schade en kosten die Peeters Duurzaam en/of de door haar ingeschakelde derde mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die (dak)constructie.

5.9   De Koper garandeert dat hij eigenaar is van de onroerende zaak, dan wel dat hij toestemming voor de Installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende(n).

5.10Tenzij anders overeengekomen, zal de Koper zich op eigen initiatief vóór aanvaarding van het Offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning, toestemming of goedkeuring voor de plaatsing van de Goederen is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, toestemming of goedkeuring, indien wel vereist, zal zijn verkregen.

5.11Onverminderd het bepaalde in het vorige lid attendeert Peeters Duurzaam de Koper er zo mogelijk in voorkomende gevallen vóór aanvaarding van het Offerte op, dat hij mogelijk een vergunning nodig heeft voor de Installatie van de Goederen. Bijvoorbeeld als Peeters Duurzaam vermoedt dat de betreffende onroerende zaak monumentenstatus heeft of is aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Koper is en blijft echter verantwoordelijk voor een eventuele vergunningaanvraag en tevens dat een noodzakelijke vergunning voor aanvang van de installatiewerkzaamheden is verleend.

5.12Indien Peeters Duurzaam of de door haar ingeschakelde derde op de dag van Installatie constateert, dat de Installatie niet door kan gaan wegens oorzaken die voor risico van de Koper komen – zoals een ondeugdelijke (dak)constructie of het ontbreken van een noodzakelijke vergunning of toestemming – kan Peeters Duurzaam de Overeenkomst eenzijdig ontbinden zonder dat Peeters Duurzaam aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is. De Overeenkomst wordt dan ontbonden door een mondelinge mededeling van Peeters Duurzaam of de door haar ingeschakelde derde aan de Koper. Deze mededeling wordt vervolgens door Peeters Duurzaam zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd. De Koper is dan aan Peeters Duurzaam een bedrag van maximaal €250,- verschuldigd als vergoeding voor de gemaakte kosten onverminderd het recht van Peeters Duurzaam op vergoeding van eventuele verdere schade.

5.13De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

I. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

II. onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen;

III. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Koper ter beschikking worden gesteld;

IV. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

5.14Indien tijdens het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden door Peeters Duurzaam of de door haar ingeschakelde derde schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade die samenhangt met de Installatie, zal de Koper Peeters Duurzaam onverwijld, en in ieder geval binnen 2 werkdagen, daarvan op de hoogte stellen.

5.15Onder gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade als genoemd in artikel 5.14 wordt onder meer verstaan het beschadigen of breken van enkele dakpannen. Koper wordt aangeraden om extra passende dakpannen op voorraad te hebben.

5.16Peeters Duurzaam spant zich in om de Installatie tijdig uit te (doen) voeren. Peeters Duurzaam is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade ten gevolge van de niet tijdige Installatie (zoals gederfde opwek of subsidies).

5.17Na afronding van de Installatie loopt Peeters Duurzaam (of de door haar ingeschakelde derde) met de Koper de Installatie na en controleert de werking. Bij correcte Installatie betaalt de Koper per ommegaande het factuurbedrag waarmee de Installatie aanvaard is. Vanaf dat moment zijn de installatie voor rekening en risico van Koper.

5.18Kosten voor annulering binnen twee werkdagen voor uitvoering bedragen € 450,-

5.19Indien het dak een hellingshoek heeft van meer dan 75 graden, is inzet van een ladderlift noodzakelijk. De kosten hiervoor bedrag € 250,-. extra. Peeters Duurzaam B.V.  houdt zich het recht voor om na overleg deze extra kosten door te rekenen.

5.20Werkzaamheden bestaan uit het monteren van de onderbouw, het installeren van de panelen op het dak en het naar binnen brengen van de bekabeling, exclusief werk waarbij een brander noodzakelijk is. Inclusief het plaatsen van de omvormer en elektrische installatie in de woning. Indien er toch gebrand moet worden, kan de meerprijs hiervoor in rekening worden gebracht.

5.21De panelen worden aangesloten waarna de bekabeling gebracht wordt tot de plaats waar de bekabeling door het dak gebracht wordt met voldoende overlengte van de bekabeling.

5.22 De meterkast dient geschikt te zijn voor het aan te sluiten vermogen, voor het geschikt maken, kunnen meerkosten in rekening worden gebracht

5.23Werkzaamheden in de meterkast gebeuren zonder het verbreken van het zegel. Indien het noodzakelijk is om het zegel te verbreken, wordt dit verbroken onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het herstellen van het zegel door zijn energiemaatschappij.

5.24In de meterkast wordt gebruik gemaakt van een reserve groep en/of loze leiding indien aanwezig. Indien de niet aanwezig is, wordt de meterkast uitgebreid met een aparte eindgroep 230V/16A of een aardlek automaat 230V/16A.

5.25Peeters Duurzaam B.V.  houdt zich het recht voor om na overleg onderstaande kosten achteraf in rekening te brengen. Tarieven zijn maximale bedragen en meerkosten worden vooraf besproken. Meerprijs voor extra (elektro)technische werkzaamheden:

§ Uitbreiden van de verdeelkast met een hoofdschakelaar                              € 300,-

§ Kabel afstand AC meer dan 15 meter, per meter                                           € 20,-

§ Kabel afstand DC meer dan 5 meter, per meter € 20,-

§ Stormdakpannen hebben een toeslag op de installatieprijs van 25%

§ Dakpannen inslijpen heeft een toeslag op de basismontageprijs van 10%

5.26De kabel naar de omvormer wordt in het zicht met kabel in buis zo kort mogelijk van de omvormer naar de meterkast gebracht.

5.27De omvormer wordt onder het dak geplaatst op een harde/stabiele muur direct onder de plaats waar de zonnepanelen geïnstalleerd zijn.

5.28De kabel vanaf de zonnepanelen naar de omvormer wordt in het zicht in buis aangebracht.

5.29De werkzaamheden moeten kunnen worden uitgevoerd op een vrij van obstakels zijnde, verharde ondergrond.

5.30Werkzaamheden zoals boren, slijpen e.d. dienen de gehele werkdag uitgevoerd te kunnen worden.

5.31Stagnatie die optreedt buiten de schuld van de installateur wordt doorberekend op basis van regie-uren

5.32De locatie van de werkzaamheden moet toegankelijk zijn en de materialen moeten binnen 25 meter van het werk gelost kunnen worden.

5.33Op 1 dagdeel moet gerekend worden met maximaal 12 panelen, per dag maximaal 24 panelen gemonteerd per montageploeg. In overleg kan werk langer doorgaan om het werk af te maken.

5.34Werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd.

5.35Peeters Duurzaam B.V.  is vrij om een derde partij in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden

5.36Peeters Duurzaam B.V.  en ingehuurde derden zijn niet verantwoordelijk voor eventuele lekkages.

5.37Peeters Duurzaam B.V.  en ingehuurde derden kunnen gebruik maken van de CAR verzekering van de opdrachtgever.

6 Overmacht

6.1   Peeters Duurzaam is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Peeters Duurzaam van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Peeters Duurzaam toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

6.2   In geval van overmacht aan de zijde van Peeters Duurzaam  worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 2 maanden is Peeters Duurzaam bevoegd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7 Garantie

7.1   Peeters Duurzaam staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en geïnstalleerde zaken in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van Peeters Duurzaam. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.

7.2   De product garantietermijn van de geleverde producten, zoals deze is bepaald in de voorwaarden van de fabrikant is van toepassing. De garantietermijn vangt aan op de datum van betaling.

7.3   De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden 2 jaar en het correct onderling functioneren van alle componenten van is 10 jaar gegarandeerd vanaf de datum van betaling.

7.4   De vermogensgarantie op de zonnepanelen zoals opgenomen in de specificaties (datasheet) van de fabrikant is van toepassing. Voor de duidelijkheid benadrukken wij dat deze vermogensgarantie geen garantie is voor de prestaties van het systeem, aangezien dit afhankelijk is van externe factoren (zoals weersomstandigheden en schaduw).

7.5   Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.

7.6   Reparatie of vervanging van de laadpaal of zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

7.7   SolarEdge optimizers hebben een garantietermijn van 25 jaar. Het vervangen van een optimizer die binnen de garantie SolarEdge valt, wordt in het eerste jaar na installatie kosteloos door Peeters Duurzaam uitgevoerd, na het eerste jaar zijn voorrijkosten van toepassing á € 50,- en wordt een uurtarief van € 30,- per uur in rekening gebracht met een minimumtarief van één uur.

7.8   De Koper dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na oplevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Peeters Duurzaam vervalt.

7.9   Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Peeters Duurzaam, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.

7.10Bovengenoemde garanties gelden niet voor gebreken aan de Offerte die het gevolg zijn van:

I. Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing(en) en gebruiksinstructie(s) of anderszins

onoordeelkundig gebruik;

II. Gebrekkig onderhoud, zoals het niet schoonhouden van de panelen;

III. Defecten of gebreken aan de meterkast en/of elektrische installatie van Koper;

IV. Schade ontstaan door kortsluiting of stroomuitval;

V. Werkzaamheden (inclusief de daarbij gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen) die Koper

of niet door Peeters Duurzaam ingeschakelde derden zonder toestemming van Peeters Duurzaam aan de Offerte hebben verricht;

VI. Schade ontstaan door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving

en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;

VII. Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;

VIII. Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel, windhozen, wervelstromen,

zandstromen e.d.;

IX. Schade die ontstaan is als gevolg van agressieve dampen of vloeistoffen, agressieve

schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen zoals cement, kalk, verf e.d.;

X. Schade die het gevolg is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor

zover geen onderdeel van de Offerte.

7.11De garantieverplichtingen van Peeters Duurzaam voor de Goederen zijn tegenover de Koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van de fabrikanten daarvan jegens Peeters Duurzaam. Koper kan de garantievoorwaarden van de fabrikanten van de diverse Goederen bij Peeters Duurzaam opvragen.

7.12In geval van een bitumen plat dak, dient Koper de ouderdom van de dakbedekking aan te tonen. Indien er sprake is van dakbedekking ouder dan 5 jaar, is Peeters Duurzaam gezien de verwachte levensduur van een bitumen dak in combinatie met de garantietermijn van 10 jaar, in geen geval aansprakelijk voor gebreken aan het dak die na Installatie van de Offerte worden geconstateerd.

7.13Indien Koper na het aanbrengen van de Offerte zijn dak laat vervangen / dan wel repareren (en in het laatste geval de Offerte daarbij verwijderd moeten worden) zal de resterende duur van de garantie alleen doorlopen indien de afkoppeling en aankoppeling van de Offerte worden gedaan door een door Peeters Duurzaam geselecteerde partij. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn voor rekening van Koper.

7.14In het geval Koper verhuist, zijn er twee mogelijkheden waarmee rekening dient te worden gehouden om aanspraak te blijven maken op garantie op de Offerte:

I. Koper wenst de Offerte mee te verhuizen. In dat geval dienen de Offerte door Peeters Duurzaam of een door Peeters Duurzaam aangewezen derde te worden gedeïnstalleerd, verplaatst en geïnstalleerd op de onroerende zaak waarnaar Koper verhuist. Hierbij gelden de vereisten uit deze algemene voorwaarden met betrekking tot installatie (zoals eigenaar van onroerende zaak, deugdelijke constructie en beschikken over de juiste vergunningen, toestemmingen etc) onverkort.

II. De Offerte blijven aanwezig op de onroerende zaak en Koper draagt de Offerte over aan de koper van de onroerende zaak. De nieuwe eigenaar van de onroerende zaak dient de originele factuur te kunnen overleggen indien hij aanspraak wenst te maken op garantie.

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1   De aansprakelijkheid van Peeters Duurzaam in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 7 omschreven garantie.

8.2   Peeters Duurzaam is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Peeters Duurzaam, haar eigen werknemers of een door Peeters Duurzaam ingeschakelde derde is toegebracht. Behoudens opzet van Peeters Duurzaam zelf is aansprakelijkheid van Peeters Duurzaam voor gevolg of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

8.3   In alle gevallen waarin Peeters Duurzaam gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Peeters Duurzaam, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

8.4   Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Peeters Duurzaam aan Peeters Duurzaam kunnen worden tegengeworpen, zullen door Peeters Duurzaam ook aan de Koper kunnen worden tegengeworpen.

8.5   De werknemers van Peeters Duurzaam of door Peeters Duurzaam voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

8.6   Koper zal Peeters Duurzaam, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Peeters Duurzaam van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Koper toekomen jegens Peeters Duurzaam.

8.7   De Offerte kunnen de mogelijkheid voor monitoring via Wi-Fi of Bluetooth bevatten. Koper kan de systeemprestaties uitlezen met een PC, Smartphone of Tablet. Deze dienst wordt aangeboden door de fabrikant van het monitoring product, dit gaat geheel buiten Peeters Duurzaam om. Peeters Duurzaam is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of het niet functioneren van deze monitoring mogelijkheid.

9 Betaling en zekerheid

9.1   Koper dient de betaling per ommegaande te voldoen bij oplevering van het systeem met een online betaling of een overboeking. Voor een online betaling biedt Peeters Duurzaam een betaallink aan.

9.2   Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Koper niet op.

9.3   Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Peeters Duurzaam op de Koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Koper in verzuim is, is hij aan Peeters Duurzaam per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente.

9.4   Tevens zal Peeters Duurzaam de kosten ter incasso bij Koper in rekening brengen conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9.5   Zolang Koper niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, blijven de producten eigendom van Peeters Duurzaam en is Peeters Duurzaam gerechtigd om deze af te koppelen dan wel te verwijderen en de kosten hiervan aan Koper door te berekenen. Koper is in dat geval verplicht Peeters Duurzaam of een door haar ingeschakelde derde toegang te verschaffen teneinde de Offerte geheel of gedeeltelijk te verwijderen of af te koppelen. Peeters Duurzaam of door haar ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijke verwijdering/afkoppeling.

10     Ontbinding

10.1Indien de Koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Peeters Duurzaam het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

10.2Indien de Overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Peeters Duurzaam recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

10.3Het in artikel 9.5 bepaalde is eveneens van toepassing.

11     Subsidies

Het is mogelijk dat er op landelijk of lokaal niveau vanuit de overheid subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van zonnepanelen of laadpalen. Koper is zelf verantwoordelijk voor aanvraag van een eventuele subsidie. Peeters Duurzaam is nimmer aansprakelijk indien een aangevraagde subsidie niet meer beschikbaar is of niet wordt uitgekeerd, om welke reden dan ook.

12     Privacy

Peeters Duurzaam verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt Peeters Duurzaam voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken via de telefoon 0495-23 00 32.

13     Geschillen en toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Erkende installateurs

Persoonlijke aanpak

Binnen 1 dag gemonteerd